Thư mục

14 Điều Dạy Của Đức Phật :
1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.
3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị.
5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.
6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.
7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti.
8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.
9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.
10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ.
11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.
12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.
13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.
14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.

Chức năng chính

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

THL HHV

Kiểm điểm của cá nhân theo Nghị quyết TW 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Duy Tân (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:51' 27-09-2012
Dung lượng: 11.3 KB
Số lượt tải: 52
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ XÃ SÔNG TRẦU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH NGUYỄN BỈNH KHIÊM
Sông Trầu, ngày 05 tháng 09 năm 2012

ĐỀ CƯƠNG
Kiểm điểm, tự phê bình cá nhân theo Nghị quyết
Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI)
về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”


Kính gởi : ……………………………………….……………….

Họ và tên: Nguyễn Duy Tân Năm sinh : 10 - 01 - 1970
Đang sinh hoạt tại Chi bộ trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm
Chức vụ trong Đảng : Bí thư chi bộ
Chức vụ chính quyền : Hiệu trưởng

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".
Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/HU ngày 10/08/2012 của Huyện ủy Trảng Bom; Hướng dẫn số 01-HD/BTCHU ngày 10/08/2012 của BTC Huyện ủy Trảng Bom và Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày /09/2012 của Đảng ủy xã Sông Trầu.
Tôi xin xây dựng Đề cương kiểm điểm, tự phê bình như sau :
1. Về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống:
a. Ưu điểm:
- Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiêm túc chấp hành Điều lệ Đảng và Nghị quyết các cấp.
- Tích cực trong học tập trau dồi nâng cao trình độ nhận thức cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Luôn bảo vệ các đúng, chống cái sai, luôn có tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng.Luôn nói và làm theo Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng.
- Bản thân luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như các qui định của Ngành giáo dục.
- Quan tâm thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, sống trung thực, lành mạnh, không xa hoa lãng phí, hết lòng vì nhiệm vụ chung.
- Trong cơ quan, bản thân luôn thể hiện là hạt nhân lãnh đạo, luôn quan tâm, chia sẻ, gần gũi với đồng nghiệp, là trung tâm đoàn kết của đơn vị, luôn chống mọi biểu hiện bè phái, ỷ lại.
- Thực hiện nghiêm túc Quy định số 47-/TW của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Trung thực trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, trong kê khai tài sản.
b. Hạn chế, khuyết điểm:
- Trong nhà trường còn một vài giáo viên còn hạn chế trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng.
- Công tác kiểm tra, nhắc nhở đôi lúc còn thiếu kịp thời. Còn thiếu những biện pháp triệt để trong việc giáo dục CB GV CNV thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như sử dụng văn phòng phẩm, điện, điện thoại…
c. Nguyên nhân:
- Bản thân đôi lúc quan tâm chưa đúng mức đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống đối với CB GV CNV nhà trường
- Nhận thức ở một vài giáo viên về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng chưa thật sự đầy đủ sâu sắc.
d. Hướng khắc phục:
- Tăng cường tuyên truyền để toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nhận thức đầy đủ sâu sắc và thực hiện tốt hơn các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Phát huy tốt hiệu quả vai trò, trách nhiệm của các ban ngành và mỗi thành viên trong đơn vị.
- Tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở, đảm bảo kịp thời, thường xuyên.

2. Về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ
a. Ưu điểm:
- Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tôi đã cùng tập thể hết sức quan tâm và thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức cán bộ nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng. Trong qui hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, tôi luôn lấy ý kiến tập thể để có quyết định chính xác, không độc đoán, chuyên quyền, tùy tiện.
- Việc thành lập các tổ bộ phận, xây dựng biên chế nhân sự luôn đảm bảo theo Điều lệ nhà trường, theo hướng dẫn của lãnh đạo Ngành, không vì quan hệ thân quen hay cục bộ địa phương mà làm trái qui định.
- Việc đánh giá cán bộ công chức đảm bảo đúng qui trình, hướng dẫn, không để tình cảm
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


sach danh ngon